ବୟସ୍କମାନେ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ |

 • ଟି ଟାଇପ୍ ବୟସ୍କ ବୟସ୍କ ଇନ୍ସର୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ |

  ଟି ଟାଇପ୍ ବୟସ୍କ ବୟସ୍କ ଇନ୍ସର୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ |

  ଆଡଲ୍ଟ ଇନ୍ସର୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ (OEM / ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍) ଆମେ ତୁମର ଅନନ୍ୟ ବୟସ୍କ ଇନ୍ସର୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ତୁମେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଅବଶୋଷଣ କିମ୍ବା ଯେକ combination ଣସି ମିଶ୍ରଣ ବାଛି ପାରିବ |ନିମ୍ନଲିଖିତରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଡାଏପରର ଗଠନ ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବ୍ଲାଡର ଲିକରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଆର୍ଦ୍ରତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ |ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ୟାଡ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଦିନରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ...
 • ସିଧା ପ୍ରକାରର ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଇନ୍ସର୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ (OEM / ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍)

  ସିଧା ପ୍ରକାରର ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଇନ୍ସର୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ (OEM / ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍)

  ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଅବଶୋଷଣ କିମ୍ବା ଯେକ combination ଣସି ମିଶ୍ରଣ ବାଛିପାରିବେ |ନିମ୍ନଲିଖିତରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଡାଏପରର ଗଠନ ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |
 • ଗୋଲାକାର ପ୍ରକାର ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ |

  ଗୋଲାକାର ପ୍ରକାର ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ |

  ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବୟସ୍କ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଅବଶୋଷଣ କିମ୍ବା ଯେକ combination ଣସି ମିଶ୍ରଣ ବାଛିପାରିବେ |ନିମ୍ନଲିଖିତରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଡାଏପରର ଗଠନ ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |