Ulular üçin naharlary nädip saýlamaly?

Çagalar ulular adaty içki eşikler ýaly bedene laýyk gelýär, geýip we erkin çykaryp bolýar we çeýeligi doly, şonuň üçin peşewiň aşmagy hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.Saýlanyňyzda önümiň materialyna, siňdirilmegine, guraklygyna, rahatlygyna we syzmagyň öňüni alyş derejesine üns beriň.

1. siňdiriş ukybyUlular balak uly bolmaly.Uly adamlarda peşewiň köp bolmagy sebäpli tebigy siňdiriş hem uludyr.Doly siňdirip bolmaýan we peşewiň syzmagyna sebäp bolýan kiçi siňdiriş ukyby bolan uly ýaşly çagany saýlasaňyz, gaty utandyryjy bolar.

 

2. Rahat we ýeňil saýlamaga synanyşyňUlular üçin aşgazan.Adultokary hilli ulular perdeleri diňe bir siňdiriş netijeliligini üpjün etmän, derä zyýan bermezden ýumşak we rahat bolup, gyzyl reňkli süýümli we ösen dokalmadyk matalary ulanar.Mundan başga-da, bu usul bilen ulularyň perdeleri has ýeňil, inçe we has dem alýar, bedeniň üstünde geýilende olary duýmak kyn.

3. Gowy syzdyryjy effektli ulularyň balaklary.Syzdyrmagyň öňüni alyş täsiri gowy bolmasa, ulanyjylara ideg etmekde has oňaýsyzlyk döreder.YOFOKE bu meselede uly ýaşly çagalar hem gaty görnüklidir.Olarda belde we gapdalda ultrases sesli laminasiýa nagyşlary bar, çekilýän balaklary el degirmek üçin ýumşak edýär, biliň derisine zyýan bermeýär we derini arassa we amatly edýär.Şol bir wagtyň özünde, syzdyrmagyň täsirli öňüni alyp bilýän, syzdyryjy goragçy + ýokary elastik aýak aýlawy we belden ýokary hip dizaýny bilen goşa syzdyryjy dizaýn bar.

https://www.diaperyofoke.com/thin-and-light-adult-pull-up-pantsoemprivate-label-product/


Iş wagty: 15-2022-nji aprel