Habarlar

 • Iş wagty: Iýul-06-2022

  Ilatyň ýaşy ulaldygyça ulularyň nägileligi tutuş jemgyýet üçin alada döredýär.Bütin dünýäde peşew çykmazlyk keseli barada habardarlygy ýokarlandyrmak maksady bilen 2009-njy ýylda Bütindünýä Saglyk Guramasynyň Halkara Siýdik Dowamlylygy Assosiasiýasy Bütindünýä peşew çykaryş hepdeligini başlady we kesgitledi ...Koprak oka»

 • Ulular üçin naharlary nädip saýlamaly?
  Iş wagty: 15-2022-nji aprel

  Düwürtikler Ulular adaty içki eşikler ýaly bedene laýyk gelýär, geýip we erkin çykaryp bolýar we çeýeligi doly, şonuň üçin peşewiň aşmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Saýlanyňyzda önümiň materialyna, siňdirilmegine, guraklygyna, rahatlygyna we syzmagyň öňüni alyş derejesine üns beriň.1. Abso ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 20-2021-nji oktýabr

  Hytaýyň ENERGI CRA KRISIS ÜPJÜNÇILIK Zynjyrlary GARAŞDYRMAK Hytaý diňe bir 2021-nji ýylyň galan böleginde kömür öndürmek baradaky çäklendirmeleri gowşatmak bilen çäklenmän, magdan kärhanalary üçin ýörite bank karzlaryny hem berýär, hatda magdanlarda howpsuzlyk düzgünleriniň gowşadylmagyna ýol açýar.Bu islenýän effekti alýar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 20-2021-nji oktýabr

  2021-nji ýyla çenli dünýädäki ulular bezi bazary hasabaty: 24.2 milliard dollarlyk bazar - 2026-njy ýyla çenli senagat tendensiýalary, paý, ululyk, ösüş, mümkinçilik we çaklama - ResearchAndMarkets.com 2020-nji ýylda dünýädäki uly ýaşly çagalar bazary 15,4 milliard ABŞ dollaryna ýetdi. Garaşýan, dünýädäki uly ýaşly çagalar bazary ...Koprak oka»

 • nägilelik näme.
  Iş wagty: Iýun-21-2021

  Düwürtik, öt haltanyň we / ýa-da içege gözegçiliginiň bölekleýin ýa-da doly ýitmegi.Bu ne kesel, ne-de sindrom, ýöne şert.Köplenç beýleki lukmançylyk meseleleriniň alamaty, käwagt bolsa käbir dermanlaryň netijesidir.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 25 milliondan gowrak adama täsir edýär we ...Koprak oka»

 • VS gysgaça maglumat
  Iş wagty: Iýun-21-2021

  Recentlyaňy-ýakynda sahypamyzda ulularyň çekilmegi bilen ulular üçin gysgajyk gysgajyk gysgajyk (AKA perdeleri) arasyndaky tapawudyň nämedigini soraýan teswir ýazdyk.Geliň, her bir önümiň hödürleýän zadyna has gowy düşünmäge kömek etmek üçin soraga çümeliň.Çekişler we gysgaça maglumat hakda has giňişleýin öwrenmek üçin okaň!Bizden sitata getirmek ...Koprak oka»

 • nägileligi bejermek üçin önümler
  Iş wagty: Iýun-21-2021

  Düwürtiksizligiňiz hemişelik, bejerip bolýan ýa-da bejerip bolýan bolsun, nägileligi bolan adamlara simptomlary dolandyrmaga we gözegçilikde saklamaga kömek edip biljek köp önüm bar.Galyndylary saklamaga, derini goramaga, öz-özüne ideg etmäge we gündelik durmuşyň kadaly işlemegine mümkinçilik berýän önümler ...Koprak oka»

 • aşgazany nädip geýmeli
  Iş wagty: Iýun-21-2021

  Bir gezek ulanylýan çekiş bezegi geýmek üçin ädimler Iň oňat bir gezek ulanylýan ululyk çagasy, bejergini we rahatlygy kepillendirýän bolsa-da, diňe dogry geýilende işleýär.Bir gezeklik çekilýän aşgazany geýmek, köpçüligiň içinde syzmagyň we beýleki utandyryjy hadysalaryň öňüni alýar.Şeýle hem c ...Koprak oka»

 • Uly ýaşly çagalar we gysgajyk maglumatlary nädip saýlamaly
  Iş wagty: Iýun-21-2021

  Düşnüksizligi dolandyrmaly adamlara ýaşlar, ulular we garrylar girýär.Lifestyleaşaýyş durmuşyňyz üçin iň täsirli ulularyň aşgazanyny saýlamak üçin işjeňlik derejäňizi göz öňünde tutuň.Örän işjeň durmuş ýörelgesi bolan birine, hereketde kynçylyk çekýän adama garanyňda uly ýaşly bezi gerek bolar.Al ...Koprak oka»

 • Ulular bezegini nädip üýtgetmeli - Bäş ädim
  Iş wagty: Iýun-21-2021

  Uly birine aşgazany başga birine dakmak birneme kyn bolup biler - esasanam bu işe täze gelen bolsaňyz.Geýeniň hereketine baglylykda, adam duranda, otyrka ýa-da ýatanda, perdeler üýtgedilip bilner.Ulularyň perdelerini üýtgetmek üçin täze terbiýeçiler üçin başlamak iň aňsat bolup biler ...Koprak oka»