Biz hakda

fabrik hakda2

Kompaniýanyň tertibi

JIANGSU YOFOKE SAGLYK TEHNOLOGI COASY LTD

ýöriteleşdirilen ösüş, önümçilik, ululara ideg önümleriniň hünär kompaniýasy.Kompaniýa Sukian şäherinde ýerleşýär, meýdany 28000 inedördül metrden gowrak.jemi 1 milliard ýuana maýa goýum bilen.Kompaniýanyň döwrebap we arassa önümçilik gurşawy bar, jemi 8-den gowrak hünärmen önümçilik liniýasynyň döwrebaplaşdyrylmagy, şol sanda 3 setir ulularyň aşgazan bezegi, 3 setir ululyk bezi, 1 setir goşgy we 1 setir aşagy, 200-den gowrak işgäri.

Kompaniýa, milli ülňülere laýyklykda her ýyl müňlerçe ýokary hilli önümleri we önümleri diňe önüm tehnologiýasy, dizaýn, kämilleşdiriş we önümiň gaplanyş dizaýnynda täzeligi däl-de, köne üsti bilen çykarmak üçin her ýyl müňlerçe ýokary hilli önüm öndürmek üçin önüm öndürdi, üýtgeşik stil, ähli sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyryň.

Kompaniýanyň ştab-kwartirasy (Tianjin Real Brave Albert Paper Products Co., Ltd), zawod 2002-nji ýylda esaslandyryldy, import we eksport söwda kompaniýasy 2009-njy ýylda hasaba alyndy. On ýyldan gowrak böküşden soň, kompaniýa häzirki zaman görnüşine öwrüldi. marketing, önümçilik, gözleg we ösüş, hyzmat we logistika birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana we içerki sanitariýa önümçiligi pudagynda belli kärhana.

Highokary talaplary, ýokary hilli we ýokary standart bazar zerurlyklaryny yzarlamak üçin 2020-nji ýylyň maý aýynda Jiangsu Lvban saglygy goraýyş Techonology Co., Ltd döredildi. Jiangsu welaýatynyň Sukian şäheriniň Siýang etrabynyň Ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär. meýdany 57,000 inedördül metr.Täze enjam täze zawodda ýygnalar, bu bolsa boksçynyň içki eşiklerini satuwa çykaran ilkinji içerki öndürijä öwrüler.Şol bir wagtyň özünde goýulýan ýassyklar we ulularyň bezi önümleriniň täze önümçilik liniýalary hem işlär.Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalarynyň birleşmegi, marketing, meýilleşdiriş, önüm öndürmek, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, adam resurslary we logistika meýilnamasy.Adulturtda uly ýaşlylara ideg önümlerini öndürýän birinji derejeli hünärmen bolmak we kompaniýanyň durnukly, sagdyn we durnukly ösüşini amala aşyrmak.

ösüş

Şahadatnamalar

şahadatnama ISO9001 ISO14001 ISO14001
tanamak

Ykrar etmek

OEM ODM-de uly tejribe toplap, biziň işleýän daşary ýurtly täjirlerimiz AEGIS, JELI, TO US we ş.m. Professional önüm gözlegleri we ösüşi we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty kooperatiw kärhanalary tarapyndan ýokary ykrar edildi.