Globalhliumumy uly ýaşly çagalar bazary hasabaty 2021

2021-nji ýyldaky global ulular bezegi bazary hasabaty: 24.2 milliard dollarlyk bazar - Senagat tendensiýalary, paýlaşma, ululyk, ösüş, mümkinçilik we 2026-njy ýyla çenli çaklama - ResearchAndMarkets.com

Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazary 2020-nji ýylda ABŞ-nyň 15,4 milliard dollaryna ýetdi. Geljekde 2021-2026-njy ýyllar aralygynda 7,80% CAGR görkezip, 2026-njy ýyla çenli 24,20 milliard dollar bahasyna ýeter.

Uly ýaşly çagalar, hajathana ulanmazdan peşew etmek ýa-da zaýalanmak üçin ulularyň geýýän içki eşikleriniň bir görnüşidir.Galyndylary siňdirýär ýa-da öz içine alýar we daşky eşikleriň hapalanmagynyň öňüni alýar.Derä degýän içki örtük, adatça polipropilenden, daşarky örtük polietilenden ýasalýar.Käbir öndürijiler E witamini, aloe wera we derä ýakymly beýleki birleşmeler bilen içki gatlagyň hilini ýokarlandyrýarlar.Hereketiň bozulmagy, näsazlyk ýa-da agyr içgeçme ýaly şertleri bolan ulular üçin bu çagalar üçin zerur bolup biler.

Global ulularyň aşgazan bazaryndaky sürüjiler / çäklendirmeler:

 • Geriatriki ilatyň arasynda peşew çykmazlygyň köpelmegi netijesinde uly ýaşly çagalara bolan isleg, esasanam suwuklygyň siňdirilmegi we saklamak ukyby gowulaşan önümlere bolan isleg artdy.
 • Sarp edijileriň arasynda arassaçylyk aňynyň ýokarlanmagy, uly ýaşly çagalara bolan islege oňyn täsir etdi.Şeýle hem, habarlylygyň ýokarlanmagy we önümiň aňsat bolmagy sebäpli bazar ösýän sebitlerde ýokary ösüşi başdan geçirýär.
 • Tehnologiki ösüşler sebäpli bazara has inçe we has amatly deri dostlugy we ys gözegçiligi bilen has amatly ululykdaky aşgazan görnüşleri girizildi.Munuň dünýädäki ulular bezi pudagynyň ösüşine oňyn täsir etmegine garaşylýar.
 • Zerikli himiki maddalaryň aşgazanlarda ulanylmagy deriniň gyzyl, agyry, näzik we gaharlanmagyna sebäp bolup biler.Bu, ýer ýüzündäki bazaryň ösüşini çäklendirip biljek esasy faktorlardan biridir.

Önümiň görnüşi boýunça bölünişik:

Görnüşi boýunça ulularyň pad görnüşli bezi iň meşhur önümdir, sebäbi derini gaharlandyrmazdan syzmak we çyglylygy siňdirmek üçin adaty içki eşikleriň içinde geýip bolýar.Ulular pad görnüşli aşgazan, ulularyň tekiz görnüşli bezi we ulularyň balak görnüşli bezi.

Paýlaýyş kanaly tarapyndan bölünişik:

Paýlaýyş kanalyna esaslanyp, dermanhanalar iň uly segmenti görkezýärler, sebäbi olar esasan ýaşaýyş ýerlerinde we töwereginde ýerleşýärler, netijede sarp edijiler üçin amatly satyn alyş nokadyny emele getirýärler.Ondan soň amatly dükanlar, onlaýn we başgalar bar.

Sebitleýin düşünjeler:

Geografiki taýdan Demirgazyk Amerikanyň ulular bezi bazarynda öňdebaryjy orny eýeleýär.Muny geriatriki ilatyň köpelmegi we öndürijiler tarapyndan sebitdäki peşew çykarylmazlygy bilen baglanyşykly kemsidilmäni aýyrmaga gönükdirilen habarlylyk kampaniýalary bilen baglanyşdyrmak bolar.Beýleki esasy sebitlere Europeewropa, Aziýa Pacificuwaş ummany, Latyn Amerikasy, Eastakyn Gündogar we Afrika degişlidir.

Bäsdeşlik peýza .y:

Dünýädäki uly ýaşly çagalar bezegi, dünýä bazarynyň aglaba bölegini paýlaşýan sanlyja oýunçy bilen tebigatda jemlenendir.

Bazarda işleýän öňdebaryjy oýunçylaryň käbiri:

 • “Unicharm” korporasiýasy
 • Kimberli-Klark korporasiýasy
 • Saglygy goraýyş topary Ltd.
 • Pol Hartmann AG
 • Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)

Bu hasabatda jogap berlen esasy soraglar:

 • Uly ýaşly çagalar bazary şu wagta çenli nähili işledi we ýakyn ýyllarda nähili çykyş eder?
 • Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazaryndaky esasy sebitler haýsylar?
 • COVID19-yň dünýädäki uly ýaşly çagalar bazaryna nähili täsiri boldy?
 • Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazarynda iň meşhur önüm görnüşleri haýsylar?
 • Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazarynda esasy paýlaýyş kanallary haýsylar?
 • Uly ýaşly aşgazanyň bahasy haýsy?
 • Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazaryndaky gymmatlyklar zynjyrynyň dürli etaplary haýsylar?
 • Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazarynda esasy hereketlendiriji faktorlar we kynçylyklar haýsylar?
 • Global ulular bezi bazarynyň gurluşy nähili we esasy oýunçylar kimler?
 • Dünýädäki uly ýaşly çagalar bazarynda bäsdeşlik derejesi nähili?
 • Uly ýaşly çagalar nähili öndürilýär?

Esasy mowzuklar:

1 Sözbaşy

2 Giňiş we usulyýet

2.1 Okuwyň maksatlary

2.2 Gyzyklanýan taraplar

2.3 Maglumat çeşmeleri

2.4 Bazar bahasy

2.5 Çaklamagyň usulyýeti

3 Executiveerine ýetiriji mazmun

4 Giriş

4.1 Gysgaça syn

4.2 Senagatyň esasy ugurlary

5 Global ulular bezi bazary

5.1 Bazar syn

5.2 Bazar öndürijiligi

5.3 COVID-19-nyň täsiri

5.4 Bahalaryň derňewi

5.4.1 Bahanyň esasy görkezijileri

5.4.2 Bahalaryň gurluşy

5.4.3 Bahalaryň meýilleri

5.5 Görnüşi boýunça bazar bölünişi

5.6 Distribution Channel tarapyndan bazar bölünişi

5.7 Sebit boýunça bazar bölünişi

5.8 Bazar çaklamasy

5.9 SWOT derňewi

5.10 Gymmatlyk zynjyrynyň derňewi

5.11 Bäş güýçleriň derňewi

6 görnüşi boýunça bazar bölünişi

6.1 Ulular üçin pad görnüşi

6.2 Ulularyň tekiz görnüşli bezi

6.3 Ulularyň balak görnüşi

7 paýlaýyş kanaly tarapyndan bazar bölünişi

7.1 Dermanhanalar

7.2 Amatly dükanlar

7.3 Onlaýn dükanlar

Sebit boýunça 8 bazar bölünişi

9 Ulular bezi öndürmek prosesi

9.1 Önümlere syn

9.2 Jikme-jik amal akymy

9.3 Bölüm amallarynyň dürli görnüşleri

9.4 Çig mal talaplary

9.5 Esasy üstünlik we töwekgelçilik faktorlary

10 Bäsdeşlik peýza .y

10.1 Bazar gurluşy

10.2 Esasy oýunçylar

11 Esasy oýunçynyň tertibi

 • “Unicharm” korporasiýasy
 • Kimberli-Klark korporasiýasy
 • Saglygy goraýyş topary Ltd.
 • Pol Hartmann AG
 • Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)

 


Iş wagty: 20-2021-nji oktýabr