Hytaýyň ENERGI CRA KRISIS ÜPJÜNÇILIK Zynjyrlary GARA .AR

Hytaý'S ENERGI CRA KRISISI

ÜPJÜNÇILIK Zynjyrlary GARA .AR

 

Hytaý diňe bir 2021-nji ýylyň galan böleginde kömür öndürmekdäki çäklendirmeleri gowşatmak bilen çäklenmän, magdançylyk kompaniýalary üçin ýörite bank karzlaryny hem berýär we hatda magdanlarda howpsuzlyk düzgünleriniň gowşadylmagyna ýol açýar.

Bu islenýän netijäni berýär: 8-nji oktýabrda, milli dynç alyş üçin bazarlar ýapylan bir hepdeden soň, içerki kömüriň bahasy derrew 5 göterim arzanlady.

Hökümetiň COP26-a girmegine utanýandygyna garamazdan, gyş ýakynlaşanda bu krizisi ýeňilleşdirer.Onda öňdäki ýol üçin haýsy sapaklary öwrenip bolar?

Birinjiden, üpjünçilik zynjyrlary pese gaçýar.

COVID sebäpli ýüze çykan global üpjünçilik zynjyrlaryndaky bökdençlikler azalansoň, keýp kadaly ýagdaýa geldi.Chinaöne Hytaýyň güýç ugrundaky göreşi henizem näzik bolup biljekdigini görkezýär.

Guangdong, Jiangsu we Zhejiang ýaly üç welaýat Hytaýyň 2,5 trillion dollarlyk eksportynyň 60 göterimine jogapkärdir.Electricityurduň iň uly elektrik sarp edijileri we elektrik togunyň kesilmegi iň agyr ýitgi çekýär.

Başga sözler bilen aýdylanda, Hytaýyň ykdysadyýeti (we has giňişleýin dünýä ykdysadyýeti) kömür bilen işleýän energiýa garaşly bolsa, uglerodyň kesilmegi bilen üpjünçilik zynjyrynyň işlemeginiň arasynda göni gapma-garşylyk bar.Net-nol meýilnamasy geljekde şuňa meňzeş bökdençlikleri görmegimizi gaty ähtimal.Diri galan kärhanalar bu hakykata taýyn bolar.


Iş wagty: 20-2021-nji oktýabr